Couple Best Bible Verses

Couple Best Bible Verses

Sharing you some Bible Verse that your married life will replenish everyday. Read it and apply to your life. Stay in love and be the best couple everyday.

Proverbs 15:1 New International Version (NIV)

"A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger."

"Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit."

   

Ephesians 4:2 New International Version (NIV)

"Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love."

"Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; "

     

Genesis 2:25 New International Version (NIV)

"Adam and his wife were both naked, and they felt no shame"

"At sila'y kapuwa hubad, ang lalake at ang kaniyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. "

   

James 5:16 New International Version (NIV)

"Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective."

"Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. "

   

Ecclesiastes 9:9 New International Version (NIV)

"Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun—all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun."

"Ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan: sapagka't iyan ang iyong bahagi sa buhay, at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. "

   

Ephesians 5:25 New International Version (NIV)

"Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her"

"Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; "

   

1 Peter 3:7 New International Version (NIV)

"Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers."

"Gayon din naman kayong mga lalake, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo nama'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan: upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. "

    

Ephesians 5:29 New International Version (NIV)

"After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church—"

"Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; "

   

Genesis 2:24 New International Version (NIV)

"That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh."

"Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman. "

  

Romans 8:29 New International Version (NIV)

"For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters."

"Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: "

  

What's the best Bible Verse for you and your husband? Comment Below

Leave a Reply